1. Öppna förpackningen och avlägsna skyddslocket längst ned på drogtestet.

2. Fyll en lämplig behållare med lite urin och ställ ned kasetten i behållaren med spröten nedåt.

3. MYCKET VIKTIGT är att själva plastkasetten ej kommer i kontakt med urinen, stickan har en markör för detta.

4. Efter 15-30 sekunder kommer en rödaktig färg att börja framträda på panelen.

5. Fem minuter senare, sätt på skyddslocket igen och läs resultatet (över 99% säkerhet). 

A) Två streck (II) betyder negativ = narkotikafritt urin.

B) Ett streck (I) betyder positiv =  spår av narkotika i urin.

C) OBS: Även ett svagt definierat, rödaktigt streck vid (T) skall tolkas som ett negativt resultat. En vanlig anledning till svagt streck är avvikande salthalt i urinen. Mediciner (bland annat paracetamol) kan också påverka streckens tydlighet.

<< Under avsnittet "tolkning av resultat" ger vi en mer detaljerad beskrivning av de olika resultateten som uppkommer vid korrekt utfört drogtest >>

Bilden visar hur pass stor andel av urinprovet som ska täcka drogtestets nedre del.

Gränsvärden

(*)Opiater och Bensodiazepiner har flera olika gränsvärden eftersom dessa två inte är enstaka droger, utan snarare kategorier innehållandes flera olika närbesläktade substanser som har specifika gränsvärden. Vänligen läs på respektive drogtest för olika gränsvärden.